Μη Αμοιβόμενη Πρακτική

Πληροφορίες για επικοινωνία με αρμόδιο γραφείο.
Ανακοίνωση μη αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Π.Α. Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018.

Αίτηση