Δ.Π.Μ.Σ. Εγκέφαλος & Νους (Ιατρικής Σχολής-συνεργαζόμενο)