Ιωάννης Τσαούσης

1

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία
                     

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ

Τηλέφωνο: 28310-77519

E-mail: tsaousis@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

Σπουδές

1992: Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1993: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Μεθοδολογία της Έρευνας - Reading University, UK.
1996: Διδακτορικό (PhD) στην Ψυχομετρία - University of London - Goldsmith's College, UK.

Επαγγελματική εμπειρία

1998-2007  - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

2007 έως σήμερα - Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Ψυχολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της καθημερινής αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του, όπως εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση, οικογένεια, κ.ά.. Πιο συγκεκριμένα ασχολούμαι με τη θεωρητική μελέτη αλλά και με τη μέτρηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και άλλες ψυχολογικές έννοιες από το χώρο των ατομικών διαφορών (π.χ. ικανότητες, δεξιότητες). Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία αλλά και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων για τη μέτρηση όλων αυτών των εννοιών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  • Karademas, E.C., & Tsaousis, I. (in press). The personality bi-level effect on chronic cardiac patients’ health: Intra- and inter-personal relations. Annals of Behavioral Medicine.
  • Sideridis, G., Tsaousis, I., & Katsis, A. (in press). An Attempt to Lower Sources of Systematic Measurement Error Using Hierarchical Generalized Linear Modelling (HGLM). Journal of Applied Measurement.
  • van der Linden, D., Tsaousis, I., & Petrides, K. V. (2012). Overlap Between General Factors of Personality in the Big Five, Giant Three, and Trait Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences, 53,175-179.  
  • Tsaousis, I., Karademas, E., Kalatzi, D. (2012). The Role of Core Self-Evaluations in the Relationship between Religious Involvement and Subjective Well-being: A Moderated Mediation Model. Mental Health, Religion & Culture, 1-17.
  • Koumoundourou, G., Tsaousis, I., & Kounenou, K. (2011). Parental Influences on Greek Adolescents’ Career Decision Making Difficulties:  The Mediating Role of Core Self-Evaluations. Journal of Career Assessment, 19, 165-182.
  • Tsaousis, I., Taylor, G., Quilty, L., Georgiades, S., Stavrogiannopoulos, M., & Bagby, M. R. (2010). Validation of a Greek Adaptation of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Comprehensive Psychiatry, 51, 443-448.
  • Tsaousis, I. (2010). Circadian Preferences and Personality Traits: A Meta-Analysis. European Journal of Personality, 24, 356–373.
  • Tsaousis, I., & Georgides, S. (2009). Development and Psychometric Properties of the Greek Personality Adjective Checklist (GPAC). European Journal of Psychological Assessment, 25, 164-174.
  • Saucier, G., Georgiades, S., Tsaousis, I., & Goldberg, L. R. (2005). The Factor Structure of Greek Personality Adjectives. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (5), 856-875.
  • Tsaousis, I. & Kazi, S. (2013). Factorial invariance and latent mean differences on scores on trait emotional intelligence across gender and age. Personality and individual Differences, 54, 169-173. 


Αναλυτικό CV