Δημήτρης Σ. Νικολόπουλος

 1 Επίκουρος Καθηγητής
Σχολικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1 003, ισόγειο

Τηλέφωνο: 28310-77538

E-mail: d.nikolopoulos@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1999: Ph.D in Psychology – University College London
1994: MSc in Psychology – University of London
1993: Bachelor με ειδίκευση στη Ψυχολογία - University of London

Επαγγελματική εμπειρία

Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Ψυχολογίας: Διδασκαλία του μαθήματος “Mαθησιακές δυσκολίες” και “Ψυχολογία Γνωστικών & Γλωσσικών διαταραχών”με Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα. Ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Ψυχολογίας: Διδασκαλία του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας”και “Εργαστηριακά θέματα στη Ψυχολογία της Ανάγνωσης & Γραφής”με Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα.

Εξειδικεύσεις

• Στη διάγνωση εξελικτικών διαταραχών του γραπτού λόγου
• Στη συστηματική υποβοήθηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου (π.χ. της αναγνωστικής, ορθογραφικής και συγγραφικής ικανότητας) και των παραγόντων που την επηρεάζουν (π.χ. γλωσσικών, γνωστικών, μεταγνωστικών, κλπ). Ανάλογο είναι και το ενδιαφέρον μου σχετικά με την εκδήλωση των αντίστοιχων εξελικτικών διαταραχών στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. Την κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων για τη διάγνωσή τους καθώς τους τρόπους συστηματικής υποβοήθησης των ατόμων που βιώνουν αναγνωστικές δυσκολίες. Αντίστοιχο είναι και το ενδιαφέρον μου για τους δίγλωσσους αναγνώστες και την επίδραση που μπορεί να έχει η χρήση δύο διαφορετικών ορθογραφικών συστημάτων στην γλωσσική τους ανάπτυξη. Τέλος ερευνητικά ασχολούμαι και με την παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1.Nikolopoulos, D., & Pothos E. M (2009). Dyslexic participants show intact spontaneous categorization processes. Dyslexia:15(3), 167-186.
2.Nikolopoulos (2009). Overcoming Reading Difficulties: The first steps to confront decoding, fluency and reading comprehension problems. In G. D. Sideridis & T. A. Citro (Eds.). Strategies in Reading for Struggling Learners (pp. 37-76). Rowman and Littlefield.
3.Nikolopoulos, D., Goulandris, N., Hulme, C., & Snowling, M. (2006). The cognitive bases of learning to read and spell in Greek: Evidence from a longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 94, 1-17.
4.Nikolopoulos, D., & Goulandris, N. & Snowling, D. (2003). Developmental dyslexia in Greek”. In N. Goulandris (Ed.). Dyslexia in Different Languages: Cross-linguistic Comparisons. London: Whurr Publishers.
5.Nikolopoulos, D., & Goulandris, N. (2000). The cognitive determinants of reading and spelling abilities in a regular orthography. In M. Perkins and S. Howard (Eds.). New Directions in Language Development and Disorders. Plenum Publishing Corporation, England.

Αναλυτικό CV