Διοικητική Διάρθρωση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Γιώργος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας,τηλ. 28310-77544
•ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Τριλίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Απαρτίζεται από τους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος καθώς και εκπρόσωπο φοιτητών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματέας (α/α):  Χρυσούλα Κουταλά, Ι.Δ.Α.Χ.

Υπάλληλος γραμματείας: Χαρούλα Μανουσάκη, Ι.Δ.Α.Χ.

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετεί στη Γραμματεία: Μαριάννα Κουγιτάκη


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018