Πληροφορίες Γραμματείας

-Λογαριασμός φοιτητή και λοιπές πληροφορίες σύνδεσης.

- Δηλώσεις μαθημάτων στο https://student.cc.uoc.gr/   σε χρονικό περιθώριο το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

- Δηλώσεις συγγραμμάτων στο www.eudoxus.gr  μέσα σε χρονικό περιθώριο το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
- Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/ δελτίου ειδικού εισιτηρίου στο https://academicid.minedu.gov.gr

- Έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης και λοιπών πιστοποιητικών φοιτητή γίνονται μετά από αίτηση του φοιτητή η οποία γίνεται α) με αυτοπρόσωπη παρουσία (και επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας) σε ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης, β) με αίτηση μέσω του ακαδημαϊκού e-mail του φοιτητή προς το psychology_registry@uoc.gr και γ) με αίτηση μέσω των αιτήσεων του https://student.cc.uoc.gr/

- Συναλλαγή, μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο, εφόσον εκείνο έχει εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερώσει μέσω του ακαδημαϊκού του e-mail για τα στοιχεία του ατόμου αυτού.

- Χρήσιμα έντυπα μπορείτε να βρείτε στο http://www.psychology.uoc.gr/contact/xrisima-entypa.html 

- Πληροφορίες για Σίτιση & Στέγαση διατίθενται από τη Φοιτητική Μέριμνα στο www.merimna.uoc.gr 

- Αναγνώριση μαθημάτων δικαιούται όποιος έχει με επιτυχία εξεταστεί μαθήματα σε άλλο ακαδημαϊκό τμήμα. Η αίτηση βρίσκεται στα χρήσιμα έντυπα και κατατίθεται συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τις περιγραφές των αιτούμενων μαθημάτων καθώς και την αναλυτική βαθμολογία προηγούμενου τμήματος του ενδιαφερόμενου. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων κατατίθεται μία μόνο φορά.