Πληροφορίες Γραμματείας

 Κατά τη διάρκεια των ωρών εξυπηρέτησης οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν
για τα εξής:
 •δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων
 •βεβαιώσεις σπουδών /πιστοποιητικά και αναλυτικές βαθμολογίες
 •υποτροφίες
 •αιτήσεις προς την Επιτροπή Σπουδών και αποφάσεις της Επιτροπής Σπουδών
 •πάσο και φοιτητικές ταυτότητες
 •άλλες υπηρεσίες
 
 Γνωστοποιείται ότι:


1. Οι βεβαιώσεις σπουδών, τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας και τα πιστοποιητικά στρατολογίας, ετοιμάζονται αυθημερόν από τη Γραμματεία έπειτα
από την εμφάνιση της ταυτότητας του φοιτητή κατά τις ημέρες και ώρες
 εξυπηρέτησης των φοιτητών. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να αιτηθούν για τα παραπάνω, μέσω της εφαρμογής της αίτησης του students’ web https://student.cc.uoc.gr/

2. Για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας/δελτίου ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στο https://academicid.minedu.gov.gr

3. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά https://student.cc.uoc.gr/ μέσα σε χρονικό περιθώριο το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

4. Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά www.eudoxus.gr  μέσα σε χρονικό περιθώριο το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

5. Οποιαδήποτε συναλλαγή, μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο, εφόσον
εκείνο έχει εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

6. Χρήσιμα έντυπα μπορείτε να βρείτε στο http://www.psychology.uoc.gr/contact/xrisima-entypa.html 

7. Πληροφορίες για Σίτιση & Στέγαση διατίθενται από τη Φοιτητική Μέριμνα στο www.merimna.uoc.gr