Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών


  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αίτηση εγγραφής (εκτυπώνεται από τον φοιτητή)
  • Μία φωτογραφία
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
  • Για τους φοιτητές που δεν έχουν ήδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απαιτείται η συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599 για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας και μια επιπλέον φωτογραφία. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ενδέχεται να τροποποιούνται ανά έτος εισαγωγής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την ανακοίνωση Γραμματείας για τις Εγγραφές Πρωτοετών.