Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών


  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών)
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
  • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ενδέχεται να τροποποιούνται ανά έτος εισαγωγής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται την ανακοίνωση Γραμματείας για τις Εγγραφές Πρωτοετών.