Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών


 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών- απαιτείται γνήσιο υπογραφής
  αν σταλεί ταχυδρομικώς και δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως)
 • Αίτηση Εγγραφής (ΜΟΝΟ για τις κατηγορίες φοιτητών που ΔΕΝ κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής- απαιτείται γνήσιο υπογραφής αν σταλεί ταχυδρομικώς και δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως)
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
 • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α.
 •  Δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (συμπληρώνεται από όλους τους πρωτοετείς
  ανεξάρτητα αν υφίσταται κάποια ανάγκη)
 • Οι πρωτοετείς που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους εδώ: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp