Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 29828/25-10-2018 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10084)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,

- κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030658, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 31/12/2019 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη,

- κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 550/27-06-2018 (θέμα 4.8.8) απόφασης και της 560/24-09-2018 (θέμα Α2.11, 16, 19, 20, 24, 54, 55, 66, 68, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 84) απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις

· της 282ης/12-09-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας,

· της με αρ. 129/12.09.2018 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,

· την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8236/18.06.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης εδώ.


Περιγραφή αντικειμένου: Παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Λήξη: 25 Νοεμβρίου 2018