Φοιτητική Εκπροσώπηση Συγκλήτου & Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 2015-2016