Υπενθύμιση για χρήση ακαδημαϊκού e-mail

Σύμφωνα με την απόφαση της 314ης/27-6-2013 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, η μοναδική αποδεκτή ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας με το Τμήμα και το
Πανεπιστήμιο είναι η "psy1234@psy.soc.uoc.gr", όπου "1234" ο αντίστοιχος
αριθμός μητρώου του φοιτητή.