Εγγραφές εισακτέων με το 5%

Οι εγγραφές των εισακτέων με το ποσοστό του 5% πραγματοποιούνται από 18/10/2018 έως 26/10/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθημερινά και ώρες 10:00-13:00.

Η εγγραφή γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είτε με αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής μέσω courier. Στην περίπτωση εγγραφής μέσω courier ο φοιτητής παραλαμβάνει με δική του χρέωση και με την ίδια courier τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους κωδικούς του ( τους οποίους θα χρειαστεί π.χ. για μετεγγραφή, ακαδημαϊκή ταυτότητα και λοιπά).
Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή είναι: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100 Γάλλος Ρεθύμνου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:


1)
Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

4) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

5)  Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη (η αίτηση υπογράφεται στη γραμματεία αν προσέλθει ο ίδιος ο πρωτοετής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ενώ αν γίνει αποστολή courier είναι υπογεγγραμμένη με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής του).
6) Έντυπο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (συμπληρώνεται από όλους)

7) Πιστοποιητικό που να αναφέρει τον ΑΜΚΑ

8) Πιστοποιητικό γέννησης (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ)

9) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

18/10/2018

Πληροφορίες στο 2831077579 και 77577