Διορθωμένη Ανακοίνωση για τα Κριτήρια επιλογής για το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας