Ανακοίνωση επιλογής για το Σεμινάριο του κ Οικονόμου

Για το Σεμινάριο επιλέγονται οι πιο κάτω φοιτητές:

3293

3134

3023

2989

3246

3143

3097

3087

3405